Algemene voorwaarden Wandelen in Flevoland

 1. De wandelingen die georganiseerd worden door ‘Wandelen in Flevoland’, hierna ook genoemd WiFl, worden georganiseerd onder auspiciën van de KWBN.2.
  Als het mogelijk is om u vooraf in te schrijven voor een wandeltocht dan kunt u tot de sluitingsdatum van de voorinschrijving uw deelname annuleren. Er vindt dan restitutie van uw inschrijfgeld plaats onder inhouding van € 3,00 administratiekosten. Na de sluitingsdatum van de voorinschrijving is restitutie van uw inschrijfgeld niet meer mogelijk, ongeacht de reden van afzegging.

  3.
  Wandelingen van WiFl zijn prestatiewandeltochten zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en is geheel op eigen risico.
  In verband met wisselende ondergronden (zand, gras, beton, steen en/of asfalt) zijn de wandelingen van WiFl helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinder-/wandelwagens, tenzij dit specifiek vermeld wordt.
  Men mag niet snelwandelen of zich in een looppas voortbewegen. Nordic Walking is wel toegestaan zolang men andere wandelaars niet hindert.
  Jongeren tot en met 12 jaar mogen alleen meewandelen onder begeleiding van een ouder iemand.

  4.
  Deelname aan wandelingen geschiedt geheel voor eigen risico waarbij WiFl op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk is voor ongevallen en/of ziekte noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen.

  5.
  Met een 10-Stappenkaart à € 15,- geniet de wandelaar een korting van 25% op de reguliere prijs voor de Woensdag Wandeldag en de Weekend Wandelingen.
  De kaart is na aankoop één jaar geldig en een eventueel restant aan stappen (wandelingen) wordt niet vergoed.

  6.
  De deelnemer is verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie, eventuele verkeersregelaars alsmede van de politie strikt op te volgen. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Eventuele boetes en/of sancties zijn voor eigen rekening.
  Buiten de bebouwde kom lopen we links van de weg.

  7.
  De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere recreanten, waarbij men in bossen en/of natuurgebieden zich strikt dient te houden aan de aldaar geldende regels.

  8.
  De deelnemer dient zich, in voorkomende gevallen, persoonlijk bij de start en de finish aan en af te melden.

  9.
  Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval en/of andere rommel langs de route achterlaat. Dit kan men afgeven bij rust en pleisterplaatsen of bij de finish.

  10.
  WiFl behoudt zich het recht voor start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen dan wel wandeltochten geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van WiFl kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op restitutie van inschrijfgelden.

  11.
  Door deelname aan een door WiFl georganiseerde wandeltocht gaat de deelnemer akkoord met een eventueel gebruik van zijn personalia en/of zijn beeltenis in druk, op foto, film/video, TV-beelden etc. voor promotionele of voorlichtings- doeleinden van door WiFl georganiseerde wandeltochten. De privacywet is hierop verder van toepassing. Voor het gebruik van personalia en/of zijn/haar beeltenis kan geen financiële vergoeding worden gevorderd. Gegevens en afbeeldingen worden door WiFl niet aan derden beschikbaar gesteld.

  12.
  Deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven start- en eindtijden.

  13.
  Het is verboden tijdens de wandeltochten:
  – uiting te geven aan politieke en/of religieuze gezindheid
  – zich aanstootgevend te gedragen of te kleden
  – reclame-uitingen bij zich te dragen, behoudens met specifieke toestemming van WiFl
  – geluidsdragers te gebruiken die hoorbaar of hinderlijk zijn voor anderen
  – huisdieren mee te nemen.

  14.
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van WiFl. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.

  Almere – 1 november 2017